A cikk a honlapuk tartalmi és képi megújulása előtt készült.


Cikkek

F. Tóth Benedek

2012. január 27.

Két délvidéki borvidéket egyesít szellemiségében, miközben nemcsak visszaadja az egykoron híres Szerémi borvidék rangját, de olyan szőlőfajtákból készült borokkal lép a piacra, amelyekért a középkorban fejedelmek és királyok küldtek futárokat, no és erős szekereket persze, amelyek elbírják a hordókat. Maurer Oszkár igazán nem mondhatja, hogy nem született bele a jóba, igaz, a jóság útjának ösvényeit neki kellett kitaposnia.

- Lehetett volna más, mint borász?

- Akár költő is. Még verseket is írtam.

- Tudna mondani egyet fejből?

- A helyzet az, hogy csak arra emlék­szem, hogy jönnek a gondolatok és a sza­vak, írom a verseket. Felidézni viszont egyiket sem tudnám. Legfeljebb felol­vasni egyet-kettőt a füzetből. De nem tettem le arról, hogy egyszer visszaté­rek az íráshoz. No nem a versíráshoz, ha­nem a prózához. Szívesen írnék kisebb esszéket, történeteket, olyanokat, ami­ket hallottam, amiket meséltek, amiket átéltem. Szeretném, ha mások is elgon­dolkoznának ezeken a történeteken, le­het, hogy sok minden más értelmezést nyerne általuk.

- Miért fontos ez magának?

- Hogy ne csak azok tudják, mit jelent délvidéki (vajdasági) magyarnak lenni, akik itt élnek, hanem azok is, akik kí­vülről látnak bennünket. Volt négy olyan év az életemben, amikor minden hétvé­gémet a Szerémségben töltöttem; olyan szórvány területeken, ahol nincs magyar oktatás, s ahol még ma is horvátul miséz­nek. Az egyik barátommal létrehoztunk egy cserkészcsapatot - nem is annyira burkoltan - azzal a céllal, hogy visszama­gyarosítsuk az itt élő embereket - vagy­is megtanítsuk írni-olvasni a gyerekeket magyarul, felépítsük az emberen a ma­gyart. Felújítottunk egy magyar művelő­dési házat, aztán a helyi gyerekek, akik korábban alig szólaltak meg őseik nyel­vén, a Himnusszal és a Klapka-indulóval nyitották meg az átadó ünnepséget. A Jó­isten pedig, cserébe a négyévnyi küz­delemért, megajándékozott azzal, hogy alaposan megismerhettem a történelmi Szerémi borvidéket, ami az életem egyik meghatározó eleme ma már.

- Miért vállalta ezt az "önkéntes mis­sziót"?

- Amiért Szabó Dezső is leírta: "minden magyar felelős minden magyarért". Ez alaptézis. Azért mentem a Szerémségbe, mert oda vitt a felelősségtudatom. Most így néznek ki a feladatok. Ma a magyar­ságnak nem hősi halottakra van szük­sége, hanem hősi életet élőkre, ahogyan Wass Albert remekül megfogalmazta.

- Honnan van meg magában ez a fele­lősségtudat?

- Alapvetően humanistának vallom ma­gam. Minden gyarlósága és esendősége ellenére hiszek abban, hogy az embert eredendően jónak teremtette az Isten. Nyilván az Istenbe vetett hitem sok erőt adott ehhez a munkához. Másrészt a ne­hézségeket soha nem nehézségnek lá­tom, hanem megoldandó feladatnak. Strapabíró gyerek vagyok. Olyan, aki nem adja föl soha.

- Nem az van e mögött, hogy a Vaj­daságban nem könnyű megélni a ma­gyarságot, s hogy borászként is sokkal többet kell nyújtani, mint azt az em­ber gondolná?

- Nem kell ennek ekkora feneket keríteni. Egy cigánygyerekből is nagyobb eséllyel válik zenész, ha zenészcsaládba szüle­tik. Nem azt kell mondani, hogy ő hátrá­nyos helyzetű, hanem azt kell látni, hogy akár jó muzsikus is válhat belőle. A vaj­dasági magyaroknál sem azt kell néz­ni, hogy hátrányos helyzetűek, mert ki­sebbségben élnek, hanem azt kell látni, hogy mi válhat belőlük - mert értenek valamihez, mert akarnak valamit. A bo­rászat is ilyen. Muszáj érteni hozzá. Aki beleszületik a szőlőbe, az persze kön­nyebben boldogul, mint aki felnőttként tanulja, de a lényeg úgyis az, hogy mi­lyen bor kerül ki a hordókból. Aki a borral foglalkozik, legyen az bármilyen nemze­tiségű vagy származású is, annak érteni kell a természet törvényeit. Éreznie kell a föld szagát, ismernie a hegy hangját. Nem szabad gyűlölnie a tőkék között fel­törő gazt, sem a jeges esőt és a fagyos szelet; és tudnia kell azt is, hogy bár a tőkék nem tudnak beszélni, érzelmeik mégis vannak.

- Nocsak, valóban lírai.

- Pedig ez a valóság. Ráadásul, ahogyan a szőlő is gyökeret ereszt a mélybe, mert élni akar, úgy ereszt az ember is gyöke­ret a tájon, ahol él. Nem azon kell mun­kálkodni, hogyan tépjük ki ezeket a gyö­kereket, hanem azért kell dolgozni, hogy ápoljuk és tápláljuk azokat. A bor a ma­gyar kultúra része. Isteni eredetű, szak­rális ital. A magyar embernek a vérében van a borkultúra, éppen ezért vigyázni kell rá. Őrizni kell és át kell adni a tu­dást. Azt is fontosnak tartom, hogy az apa tanítsa meg a fiát bort inni. Egyéb­ként Szekfű Gyula is a bortermelőben lát­ta a magyar ember igazi lényét és erejét. A dolgos földművest látta benne, a föld­jét szerető, a szülőföldjéhez ragaszkodó embert - aki ráadásul még örömét is leli a borivásban.

- No, a borivásban azért többen lelik örömüket, mint a szőlő művelésében.

- Hamvas Béla fogalmazott úgy, hogy az ittas állapot a tulajdonképpeni józanság. Ha az embernek van lelke, márpedig az mindenkinek van, még egy ateista sem mondja magáról azt, hogy ő egy lelketlen ember, akkor lélek is van. A lélek ugyan­is gyakran keveredik vitába a józan és­szel, ami abban segíti az embert, hogy helyes döntéseket hozzon. A bor ilyen szempontból fontos ital. Aki nemes bort iszik, az egy kicsit maga is megnemesül általa. A nemesedés pedig nem más, mint a tökéletesedés felé vezető út, amin ha járunk, közelebb kerülhetünk Istenhez is.

- Ehhez azonban hinni kell önmagunk­ban, hinni a borban és Istenben.

- De legfőképp abban, hogy mindig van esély közelebb kerülni a jósághoz.

- Ahogyan hallgatom, egyre inkább az az érzésem támad, hogy Maurer Oszkár lehetett volna akár pap is.

- Tizenkét éves koromban még pap akar­tam lenni.

- És miért nem lett az?

- Mert idővel megtapasztaltam az élet gyümölcseinek ízét, és nem csak a sző­lőét. Nem vágytam már a reverendára. Ma is hívő katolikus vagyok persze, aki­nek a szőlője a temploma, ám inkább a lányaimat kérdezem arról, a vasárna­pi ebéd közben, mindjárt az áldás után, hogy mit mondott a pap a misén.

- A családját nemzedékekre visszame­nőleg átfonják a szőlőindák: az édes­apja, a nagyapja, de még a dédapja is borász, bortermelő szakember volt. Nyilvánvaló volt, hogy Maurer Oszkár is a szőlőtőkék között, hordók és palac­kok között éli majd az életét?

- Be kell vallanom, hogy gyerekként nem álltam közel a szőlők és borok vilá­gához. Megvoltak ugyan a fontos talál­kozási pontok, súrlódások és érintések, amik mindig is a szőlők között tartották a gondolataim egy részét, s amelyek ké­sőbb elő is törtek belőlem, és segítettek abban, hogy úgy döntsek, mégis borter­melő leszek. De volt más is, ami gyerek­ként nehezítette a jövőről alkotott kép kialakítását: a titói Jugoszláviában ma­gánszemélyek nem termelhettek bort - hivatalosan. Tilos volt árulni a bort. A sző­lőt, ha szüretelt valaki, le kellett adni az állami gazdaságokba. Ez nem tett jót a bornak, mert a mennyiség határozta meg a piacot, nem pedig a minőség, de akkori­ban nem volt más lehetőség. A családom valóban szőlővel és borral foglalkozott. Édesapám az Állami Borkombinátnál dol­gozott egy ideig; nagyapám vincelléris­kolát végzett, dédapám pedig szőlész-bo­rász mérnökként egy 340 holdas birtok szakmai irányítója volt. Van egy ültet­vény itt, Hajdújáráson, 1909-es telepíté­sű, szerémi zöld és bakator van benne. A dédapám e borvidék szőlőiből készí­tette el a régió első pezsgőjét, még az 1920-as években. Ezt az ültetvényt most mi gondozzuk, és azt tervezzük, hogy hamarosan újból pezsgőt palackozunk.

- Mekkora az a terület, amin ma gazdálkodni lehet errefelé?

- Lényegében két különálló és mégis egy­séges szellemiségű területről van szó. Külön kell választanunk ugyanis a bor­vidékeket. A Szabadka-horgosi borvidék keleti része a Kunsági-hajósi borvidék ré­sze volt egykor, a nyugati területek pe­dig a Csongrádi borvidékhez tartoztak. Ez lényegében a Dél-alföldi borvidék, ahol most vagyunk, innen 120 kilométerre hú­zódik a Szerémi borvidék, ami a törökig az első számú borvidéknek számított Magyarországon. Ezen a két területen gazdálkodunk, és azon vagyunk, hogy visszaállítsuk a borvidékek régi hírnevét. Nagyrészt mindenhová ugyanolyan sző­lőket telepítettünk, mint amilyenek min­dig is éltek errefelé, de ami talán még ennél is fontosabb: a területre jellemző karós bakművelést alkalmazzuk, a bo­rokat pedig a lehető legtermészetesebb módon készítjük, hordókban érlelve, ada­lékanyagok nélkül.

- Vagyis, ha ma szerémségi borokat kós­tolunk, lényegében Hunyadi Mátyás ita­lát isszuk?

- Vannak ilyen boraink. A Krisztus-dűlő­be például, amely korábban királyi dű­lőnek számított, szerémi zöldet, baka­tort és mézesfehéret telepítettünk. Ezek mind régi, még a filoxéra előtti fajták.

- Erre épül a Maurer-birtok?

- Lényegében igen. A XX. században saj­nos jó néhány szerémségi fajta eltűnt a borvidékről, de ezek egy részét igyek­szünk most visszatelepíteni. Büszkék va­gyunk arra, hogy nálunk található a vi­lág legrégebbi őskadarka-ültetvénye, a tőkéket még 1880-ban ültették, és van egy 1912-es telepítésű kadarkaültetvényünk is. Ezekből szedjük a szaporító­anyagot, az oltócsapokat, és ezeket az őskadarkákat telepítjük vissza a Szerém­ségbe, ahonnan amúgy a kadarka elter­jedt anno Villányban, eljutott a Ménesi és az Érmelléki borvidékre, majd az Al­földre. A szerémi szüretelésű első kadar­kánkkal idén aranyérmet nyertünk a Ka­darka Nemzetközi Borversenyen, és az élen végeztünk hat másik kadarkameg­mérettetésen is. A kadarka kiváló szőlő, remek bor készíthető belőle - meggyő­ződésem, hogy már rövid távon is meg­felelő válasz lehet a pinot noirra.

- És milyen lehetősége van arra, hogy betörjön a szerb piacra? Merthogy, ta­pasztaltam, Belgrádban nem nagyon le­het Maurer bort kapni.

- Egyelőre. Szerencsére felfigyeltek ránk Szerbiában is. Hamarosan ott lesznek a boraink a belgrádi éttermek és borszak­üzletek választékában is.

- Mi tartott ennyi ideig, hiszen lassan húsz éve foglalkozik bortermeléssel?

- A világ dolgai lassan változnak, és ez érvényes az itteni dolgokra is. Nekünk viszont nincs más dolgunk, mint hogy a legjobb tudásunk szerint éljünk és dol­gozzunk. Egyetlen fő kötelezettségünk van az életben, hogy boldog emberek legyünk. A külsőségeknek kell a belsőértékeket tükrözniük. Az issza a bort, akinek az sorsa. A többiek esetleg kó­láznak még egy-két életet.

- Maga boldog ember?

- Nincs okom panaszra. A lényeg ugyan­is mindig az, hogy tudjunk szeretni. Még a legnehezebb időkben és helyzetekben is. Tehát igen.

- Emlékszik arra, hogy mikor volt a leg­boldogtalanabb?

- Ezeket a pillanatokat az ember szeren­csére elfelejti.

- Miközben maga háborút járt ember. 1991-ben, éppen hogy felnőtté vált, behívták katonának, és mindjárt el is vitték a délszláv háborúba. Azt gon­dolnám, hogy ha valahol igazán bol­dogtalanná válhat egy az ember, az a lövészárok.

- Életemben nem kaptam olyan gyönyö­rű szerelmes leveleket, mint a háború­ban. Az ember még a legembertelenebb körülmények között is képes rátalálni a boldogságra. Néha az is elég, ha azokra gondolunk, akik hazavárnak.

- Miért ment el a háborúba?

- Nem akartam menni. Vittek. Aztán amikor már ott van az ember, mindent másként lát, és csak arra gondol, hogy ép bőrrel megússza, s hogy ember ma­radjon.

- Megsebesült?

- Harcban nem. Egy verekedésben vi­szont megkéseltek. Gyalázták a csalá­domat, lenéztek a magyarságom miatt, ezért aztán úgy döntöttem, hogy elég­tételt veszek.

- Ez a viselkedés nem annyira illik egy valaha papnak készülő ember lelki al­katához.

- Az ember jobban teszi, ha a papi lel­két nem viszi a háborúba. Meg aztán ba­darság lett volna nyúlként járni a farka­sok között. Ha túl akarod élni, oroszlánná kell válnod. Pedig tényleg nem vagyok egy harcias alkat, sem indulatos ember. Sőt, megtanultam, hogy nekünk, magya­roknak mindig a jó oldalán kell állnunk, és soha nem szabad a bosszúra gondol­ni. És nemcsak azért, mert már Cicero is írta, hogy két sírt kell ásnia annak, aki a bosszúra készül, hanem azért, mert csak úgy tudod legyőzni a félelmedet, aho­gyan Herkules is tette a démonjaival: ma­gadhoz kell ölelni mindet, mert akkor el­tűnnek belőled.

- És ki művelte addig a szőlőt, amíg a frontot járta?

- Akik itthon maradtak. De akkoriban még nem volt ennyi tőkénk, mint ma­napság.

- A háborúban eljutott Macedóniába is. Arrafelé is híresek a borok. Volt alkal­ma megkóstolni valamelyiket?

- Macedóniában fogságba estünk. Vi­zünk is alig volt, nemhogy borunk. Egy idő után a madarakkal kellett viaskod­nunk a fákon, a bokrokon lévő fagyott bogyókért. Amikor pedig szabadultunk, egyenesen hazafelé vettük az irányt.

- Hazatérve azonnal nekiállt a borter­melésnek?

- Valami emberi létezést kerestem ma­gamnak. Mivel a családom és a feleségem családja is a szőlővel és a borral foglal­kozott korábban, nem is gondoltam más­ra, csak a bortermelésre. Nem volt egy­szerű feladat, hiszen egy egész kabátot kellett újragombolni: két történelmi bor­vidéket kellett egyesíteni szellemiségé­ben. Nem kell persze hatalmas terüle­tekre gondolni, kezdetben fél-, majd pár hektárnyi szőlőről volt szó, és most is tizenöt hektárnyival költöztünk össze összesen. A feltételek azonban adottak voltak ahhoz, hogy a történelmi hagyo­mányokhoz méltó, minőségi bort készít­sünk. Mert ahogyan Szepsy István tokaji borász is megfogalmazta: az ember nem tehet mást, mint hogy elkészíti a lehető legjobbat. A legnehezebb időkben is. Fon­tos esztendők voltak. Fölmértük a lehe­tőségeinket, a kapacitásainkat, és men­tünk előre. Csak előrenéztünk, ahogyan ma is. Az akkori boraink nyolcvan szá­zaléka kísérletezés eredményeként szü­letett. Sajnos a dédapám 1956-ban meg­halt, így nem tudta elmondani, hogyan kell igazán jól bánni a szerémi fajtákkal, így magunktól kellett rájönnünk minden apró titokra: hogyan metsszük a sző­lőt, miként préseljünk és érleljünk, mi­lyen fajtákat lehet egymással házasíta­ni. Hosszú tanulási évek voltak, de mára összeállt sok minden. Megérett, akár a hordóban a bor.

Legújabb magazin számunk!

Megnézem Szeretnék előfizetni a magazinra