Adatvédelem

Ön a magyarkonyhaonline.hu weboldalt ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. A Magyar Konyha Kiadó, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. A Magyar Konyha Kiadó az Ön által szolgáltatásunk igénybevételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Magyar Konyha Kiadó az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Magyar Konyha Kiadó az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

A Magyar Konyha Kiadó bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a Magyar Konyha Kiadó személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük, haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg. Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a weboldal használata során kárt okozott, a Magyar Konyha Kiadó az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a Magyar Konyha Kiadót megóvni és azokat viselni. A Magyar Konyha Kiadó ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni.

A HOZZÁSZÓLÁSOK MODERÁLÁSI ALAPELVEI

A magyarkonyhaonline.hu - saját belátása és érdekei szerint - szabadon rendelkezik a fórumon közzétett hozzászólásokkal, és ezekhez tartozó anyagokkal.

Egy hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond a hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat.

Különösen indokolt és méltányolható esetben, saját kérésre a magyarkonyhaonline.hu "Törölt nick"-ké átírva megsemmisítheti az adott álnevet, valamennyi hozzászólását beolvasztva ezen gyűjtőnév többtízezer hozzászólása közé - ám erről dönteni kizárólag a szerkesztőség és a moderátori kör feladata.

Nyomatékosan kérjük tehát, hogy hozzászólásai megtétele előtt minden felhasználónk alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy mit, milyen formában tesz közzé! A mérlegelés során mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy a fórumokat archiválja a magyarkonyhaonline.hu, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy adott nick - akár összes - hozzászólása.

ADATVÉDELEM

A magyarkonyhaonline.hu - a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint - saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében - mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Az adatkezelést és feldolgozást a Magyar Konyha Kiadó Kft. (székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. V. em.) végzi.

A regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatfelvétel a regisztrációs formanyomtatvány kitöltésével és elküldésével történik.

Az adatfelvétel célja a felhasználónak a fórum működésében való részvételének biztosításához és a felhasználó azonosításához szükséges információk összegyűjtése.

Tekintettel arra, hogy amennyiben a felhasználó személyének valóságos azonosítására alkalmas bemutatkozást tesz közzé, azt bárki(k) megismerheti(k), tárolhatja(ák), felhasználhatja(ák), az ebből eredő követelések a magyarkonyhaonline.hu felelősségi körén kívül esnek.

A regisztrációhoz megadott adatokat csak a fórum adminisztrátora láthatja, azokat az adatkezelő harmadik személynek semmilyen célból nem adja ki, kivéve, amikor erre jogszabály kötelezi.

A regisztráció során elemi demográfiai adatokat (kor, nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot, lakóhely stb.) is kérhetünk a felhasználóinktól. Az ilyen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, a magyarkonyhaonline.hu olvasóinak minél jobb kiszolgálása érdekében továbbá, a látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat egyénre bontva.

A magyarkonyhaonline.hu biztosítja, hogy a felhasználó által megadott jelszóval védetten a felhasználók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották. Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy ezek az ügyfeleink személyes adatai mindig frissek, pontosak és időszerűek legyenek.

Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze. A naplófájlokban tárolódó adatokat az adatkezelő 3 napig tárolja, ezt követően törli az adatokat.

A regisztráció során megadott adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, a törlési igény bejelentésétől számított 1 munkanapon belül. A törlési igényt e-mailben a szerkesztoseg@magyarkonyhakiado.hu címre kell eljuttatni.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatáskínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Minden ilyen esetben azonban a felhasználót előzetesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni és a felhasználó hozzájárulása esetén rendelkezésére bocsátjuk a szolgáltatást.

A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag írásbeli hozzájárulásunkkal lehet azokat felhasználni.

A személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a szerkesztoseg@magyarkonyhakiado.hu címre kell eljuttatni, amire 10 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

Az adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján jár el. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a szerkesztoseg@magyarkonyhakiado.hu e-mail címen.

MODERÁLÁS

A hozzászólások tartalmáért a magyarkonyhaonline.hu semmilyen felelősséget nem vállal, ha azonban saját vagy más jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, valamint kifejezéseit obszcénnak minősíti, akkor az adott hozzászólást indokolás nélkül törölheti.

Annak eldöntése, hogy az adott hozzászólás sérti-e az említett jogokat és érdekeket, a moderátor joga és kötelessége.

Moderátoraink viszonylag kevesen vannak, így előfordulhat, hogy nem látnak minden egyes hozzászólást. Ezért kérjük, hogy ha egy felhasználónk olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint a jelen moderálási alapelvek valamely pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze moderátorunknak.

A fórumok archiválásra kerülnek az üzemeltető által, ezért több év elteltével is visszakereshető egy-egy regisztrált felhasználó akár összes hozzászólása bárki által.

1. Hozzászólások törlése

A moderátorok joga és kötelessége, hogy az itt következő pontok valamelyikét megvalósító hozzászólásokat a fórum adatbázisából törlésre kijelölje.

Különösen indokolt esetben a moderátorok törölhetik egy felhasználó valamennyi hozzászólását - sőt, magát a felhasználót is -, erről az adminisztrátor dönt. Ezért kérjük, hogy a hozzászólás közzététele előtt minden felhasználónk alaposan és körültekintően mérlegelje, hogy mit, milyen formában ír le.

1.1.   Jogsértő hozzászólások

Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

1.2. Termékek vagy szolgáltatások reklámozásának tekinthető hozzászólások

1.3. Tiltott nicknév vállalása

Nem használható olyan nick, amely egyértelműen köthető egy (ideiglenes vagy végleges) tiltás alatt lévő másik nickhez. Az ilyen tevékenység az adott álnév azonnali, végleges tiltását vonhatja maga után.

1.4. Témarombolás

Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek (>100kB), nagy terjedelmű szövegek bemásolása, a topicok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások ("linkek"), képek, elrontott HTML-kódok, automatikusan induló fájlletöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a topic méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát. Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólások.

A Fórum egy részében (Cikkeinkről) a szabályok megsértésének minősül, ha valaki nem a cikkhez tartozó témában ír hozzászólást - az ilyen bejegyzést a moderátorok figyelmeztetés nélkül törölhetik.

Ismétlés ("flood"): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több topicban, több alkalommal helyezi el.

1.5. Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnem

Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e (stb.), a moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.

1.6. Azon szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó hozzászólások, amelyek nem a kifejezetten az e célt szolgáló fórumban tűnnek fel, törlésre vagy áthelyezésre kerülnek.

1.7. Bárki valós, személyes adatának (név, lakhely, munkahely, beosztás stb.) engedély nélküli közzététele tiltott - és így törlésre kerül -, amennyiben az érintett azokat nem saját maga hozta nyilvánosságra. Ellenkező esetben is kötelező hivatkozni az illető felhasználó azon hozzászólására, ahol személyes adatait közzétette vagy arra egyértelműen utaló csatolást (linket) helyezett el.

1.8. A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató csatolások (linkek) szintén tiltottak.

1.9. Nicket sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen nick(ek)hez köthető topik, amely alpári című vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy nick sérelmezi a róla nyitott topicot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen moderálási alapelvekbe ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek (különösen, ha a hozzászóló a 'válasz erre' funkciót használta azok megtételekor).

Fentiekből következően azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik a Moderálási Alapelveket, nem célszerű magában az adott topikban reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülnek. Sokkal hatékonyabb értesíteni az illetékes moderátorokat.

2. Letiltások

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják. A tiltás az adott fórumcsoportra, fórumra, klubfórumra vonatkozóan lehet ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, végleges. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal alkalmazható a legsúlyosabb korlátozás is.

Kirívóan durva esetben az adott nick végleges letiltása mellett az összes - addig közzétett - hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.

Nickhamisítás, tiltott nicknév vállalása esetén, illetve minden olyan esetben, amikor valaki valamely, a Fórumon már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven jelentkezik be, vagy próbál bejelentkezni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs (magyar, vagy külföldi) közéleti szereplők nevét vagy egyéb (jogokkal védett) neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok összes egyéb jogosultságát is megvonhatják.

A moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.

SZERZŐI JOGOK

Minden, az magyarkonyhaonline.hu oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Magyar Konyha Kiadó Kft. (továbbiakban Kiadó) szellemi tulajdonát képezi.

Ezen tartalmak tekintetében a Kiadó fenntart minden további feldolgozással és/vagy terjesztéssel kapcsolatos jogot. A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése.

Az magyarkonyhaonline.hu-hoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Az magyarkonyhaonline.hu a Kiadó javára bejegyzett domain név használata csak a Kiadó előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Olvasóink saját tartalom (cikk, kép, videó), illetve hozzászólás az magyarkonyhaonline.hu-ra történő feltöltésekor/elküldésekor a felhasználói feltételek elfogadásával, egyúttal a tartalommal kapcsolatos minden további jogukról lemondanak, és azok tulajdonjogát átengedik a Kiadónak. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a törvényileg és/vagy erkölcsileg megkérdőjelezhető tartalmakat eltávolítsa.

HÍRLEVÉLFELIRATKOZÁS ÉS -KÜLDÉS

A magyarkonyhaonline.hu a hírlevelét az adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve szerkeszti és küldi. Ezen jogszabályok a
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A hírlevélre való feliratkozás csak az esetben számít érvényesnek, ha a hozzájárulást a címzett adja. A feliratkozás egy ellenőrző elektronikus levél kiküldésével, majd annak visszaigazolásával válik aktívvá.

A hírlevélfeliratkozás során megadott elektronikus levelezési, azaz e-mail címeket bizalmasan kezeljük, (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére ki nem adjuk.


A magyarkonyhaonline.hu hírlevele kizárólag a nyomtatott és online Magyar Konyha Magazin anyagaival, a hazai és nemzetközi gasztronómiai élet témáival, eseményeivel foglalkozik. A hírlevél direkt marketing elemeket és reklámot tartalmazhat.


A magyarkonyhaonline.hu leggyakrabban havonta 1-2 alkalommal él a hírlevélküldés lehetőségével. A hírlevélfeliratkozásnak semmiféle anyagi vetülete nincs, egyik fél részéről sem.

A hírlevélfeliratkozó bármikor, indoklás nélkül kérheti leiratkozását a magyarkonyhaonline.hu hírlevéllistájáról. Erre minden hírlevél alján egy leiratkozási linken lehetőséget nyújt a magyarkonyhaonline.hu, illetve külön kérésre a szerkesztoseg@magyarkonyhaonline.hu címen is fogad leiratkozási kérelmet. Leiratkozás esetén a hírlevélküldéshez szükséges személyes adatokat törli a rendszer.

Információkérés esetén a  címen elérhető a magyarkonyhaonline.hu.

Budapest, 2020. május

Legújabb magazin számunk!

Megnézem Szeretnék előfizetni a magazinra